PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Personas datu privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko TivolyoLatvia interneta veikals, kas atrodas www.tivolyolatvia.com domēna vārdā, var saņemt par Lietotāju, izmantojot Interneta veikala vietni, programmas un produktus Interneta veikals. .

1. TERMINU DEFINĪCIJA

1.1. Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. "Interneta veikala vietnes administrēšana (turpmāk tekstā Vietnes administrācija)" - vietnes pārvaldīšanai pilnvaroti darbinieki, kas darbojas "SIA DOMENIK" Reģ. nr.: 40203236254, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas).

1.1.2. "Personas dati" - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot vai neizmantojot automatizācijas rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana (atjaunināšana, mainīšana) , personas datu iegūšana, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kura ir ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

1.1.5. "Interneta veikala vietnes lietotājs (turpmāk tekstā Lietotājs)" - persona, kurai ir piekļuve Vietnei ar interneta starpniecību un kura izmanto interneta veikala Vietni.

1.1.6. "Sīkdatne" ir neliela datu daļa, ko nosūta tīmekļa serveris un glabā lietotāja datorā, ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta tīmekļa serverim HTTP pieprasījumā ikreiz, kad tas mēģina atvērt attiecīgās vietnes lapu. .

1.1.7. “IP adrese” ir unikāla tīkla adrese datortīklā, kas izveidots, izmantojot IP protokolu.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Lietotāja interneta veikala vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu šai Privātuma politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem.

2.2. Nepiekrītot Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam ir jāpārtrauc interneta veikala vietnes izmantošana.

2.3. Šī Privātuma politika attiecas uz interneta veikala "Tivolyo Latvia" vietni. Interneta veikals nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var sekot interneta veikala vietnē pieejamajām saitēm.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda tiešsaistes veikala vietnes Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. PRIVĀTUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

3.1. Šī Privātuma politika nosaka interneta veikala vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzību, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties interneta veikala vietnē. vai veicot pasūtījumu Preču iegādei.

3.2. Personas datus, kas ir atļauti apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot reģistrācijas veidlapu interneta veikala "Tivolyo Latvia" Vietnē sadaļās: "Atsauksmes", "Kontakti", "Pasūtīšana" un ietver: informācija:

3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, uzvārds;

3.2.2. Lietotāja kontakttālruņa numurs;

3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts);

3.2.4. Preču piegādes adrese;

3.3. Tiešsaistes veikals aizsargā Datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, skatoties reklāmu vienības un apmeklējot lapas, kurās ir instalēts sistēmas statistikas skripts ("pikselis"):

· IP adrese;

informācija no sīkdatnēm;

informācija par pārlūkprogrammu (vai citu programmu, kas piekļūst reklāmas displejam);

piekļuves laiks;

tās lapas adrese, kurā atrodas reklāmu bloks;

Referents (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Sīkfailu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt tiešsaistes veikala vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

3.3.2. Interneta veikals apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota tehnisko problēmu identificēšanai un risināšanai, finanšu maksājumu likumības kontrolei.

3.4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav norādīta iepriekš (pirkumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.), ir pakļauta drošai uzglabāšanai un neizplatīšanai, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

4. LIETOTĀJU PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶIS

4.1. Interneta veikala vietnes administrācija var izmantot Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:

4.1.1. Lietotāja identifikācija, kas reģistrēta Interneta veikala vietnē pasūtījuma veikšanai un (vai) līguma noslēgšanai par preču pārdošanu attālināti ar "Tivolyo Latvia".

4.1.2. Nodrošinot Lietotājam piekļuvi personalizētiem tiešsaistes veikala Vietnes resursiem.

4.1.3. Atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšana par interneta veikala Vietnes lietošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.

4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.

4.1.5. Apstiprinājums par Lietotāja sniegto personas datu precizitāti un pilnīgumu.

4.1.6. Konta izveide pirkumu veikšanai, ja Lietotājs ir piekritis konta izveidei.

4.1.7. Paziņojumi interneta veikala Vietnes lietotājam par Pasūtījuma statusu.

4.1.8. Sniegt Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas, kas saistītas ar Interneta veikala vietnes lietošanu.

4.1.9. Lietotāja piekrišanas, produktu atjauninājumu, īpašo piedāvājumu, cenu informācijas, biļetenu un citas informācijas sniegšana Interneta veikala vai Interneta veikala partneru vārdā.

4.1.10. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

5. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES METODES UN NOTEIKUMI

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, tai skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, jo īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai un vienīgi ar mērķi izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas veikts Tivolyo Latvia interneta veikala Vietnē, ieskaitot Preču piegādi.

5.3. Lietotāja personas dati var tikt nodoti pilnvarotām Latvijas Republikas valsts iestādēm tikai uz Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem pamatiem un kārtībā.

5.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modificēšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Vietnes administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu nozaudēšana vai izpaušana.

6. PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Lietotājam ir pienākums:

6.1.1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami tiešsaistes veikala vietnes lietošanai.

6.1.2. Atjaunināt, papildināt sniegto informāciju par personas datiem šīs informācijas izmaiņu gadījumā.

6.2. Vietnes administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantot saņemto informāciju tikai šīs Privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.

6.2.2. Nodrošināt, ka konfidenciāla informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, neapmainīt, nepublicēt vai citos iespējamos veidos neizpaust Lietotāja nodotos personas datus, izņemot punktus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kas parasti tiek izmantota šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.

6.2.4. Bloķēt ar attiecīgo Lietotāju saistītos personas datus no Lietotāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai personas datu subjektu tiesību aizsardzībai pilnvarotās institūcijas pieprasījuma vai pieprasījuma brīža uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati. vai nelikumīgas darbības.

7. PUŠU PIENĀKUMI

7.1. Vietnes administrācija, kas nav izpildījusi savus pienākumus, ir atbildīga par Lietotāja zaudējumiem saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2., 5.3. un 7.2. šīs Privātuma politikas.

7.2. Konfidenciālās informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:

7.2.1. Kļuvis par publisku īpašumu pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas.

7.2.2. Tas tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.

7.2.3. Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no attiecībām starp interneta veikala vietnes Lietotāju un Vietnes administrāciju, obligāti ir jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).

8.2.Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstveidā paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesu iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.4. Uz šo Privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota interneta veikala Vietnē, ja vien jaunajā Privātuma politikas versijā nav noteikts citādi.

9.3. Visi ieteikumi vai jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku ir jānosūta pa e-pastu.


Šī politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta tīmekļa vietnes www.tivolyolatvia.com sadaļā "Privātuma politika"

Pirkumu grozs